Informacje rekrutacyjne dla kandydatów z zagranicy

 Informacje rekrutacyjne dla kandydatów z zagranicy

Rekrutację kandydatów z zagranicy, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej w Polsce, rozpoczynamy dopiero po zakończeniu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej, czyli nie wcześniej niż 21 sierpnia 2023 r. Po spełnieniu wymogów formalnych, szkoła przyjmuje w miarę posiadanych miejsc. W celu rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej należy telefonicznie upewnić się w sekretariacie szkoły, czy w wybranej klasie szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydat składając wniosek do szkoły, po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę rekrutacyjną, ma obowiązek w terminie do 5 dni roboczych, przesłać komplet skanów wszystkich wymaganych dokumentów. Oryginały dokumentów uczeń dostarcza do sekretariatu szkoły, niezwłocznie po ich otrzymaniu lub po przyjeździe do Polski.

Nauka rozpoczyna się 1.09.2023r w wybranym przez siebie zawodzie zgodnie z ofertą rekrutacyjną szkoły. Lekcje są prowadzone w języku polskim. Uczniowie uczą się: języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Lekcje i zajęcia praktyczne realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Sobota i niedziela są dniami wolnymi od zajęć szkolnych. Kształcenie w szkole jest bezpłatne.

Uczniowie pokrywają obowiązkowo koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem zdrowotnym.

POBIERZ WNIOSEK

Wymagania dla kandydatów:

  1. Wiek poniżej 18 lat w roku rozpoczęcia nauki w Polsce.
  2. Znajomość j. polskiego na poziomie komunikatywnym.
  3. Dokumenty potwierdzające prawo do pobytu w Polsce (kopia paszportu ucznia, wiza)
  4. Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły.
  5. 3 zdjęcia do legitymacji szkolnej.
  6. Kopia paszportu rodzica/ów
  7. Świadectwo ukończenia szkoły za granicą, wraz z potwierdzonym notarialnie tłumaczeniem na język polski.
  8. Świadectwo zdrowia dziecka wraz z potwierdzonym notarialnie tłumaczeniem na język polski.
  9. Jeżeli rodzic nie przebywa z dzieckiem to zapewnia opiekuna prawnego dla swojego dziecka podczas nauki i pobytu w Polsce, co jest udokumentowane stosownym dokumentem, potwierdzonym notarialnie (opiekunem takim może być, osoba dorosła mieszkająca w Polsce, niedaleko miejsca zamieszkania kandydata).
  10. Rodzic zapewnienia zakwaterowanie swojemu dziecku i jest zobowiązany do przyniesienia do sekretariatu szkoły potwierdzenie zameldowania do 7 dni od złożenia dokumentów oraz niezwłocznie informować o zmianie adresu zameldowania.

Powiązane wpisy