Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Łączności zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zsl.gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-07-03

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-18

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Zelent, adres poczty elektronicznej m.zelent@zsl.gliwice.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 231-36-12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście, które posiada podjazd dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. W budynku przy wejściu znajduje się portiernia.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze na parterze. Budynek nie posiada wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu A.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Zastosowano pochylnię przy wejściu do budynku. Pracownik portierni znajdującej się przy wejściu informuje o rozkładzie pomieszczeń w budynku. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się parking, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Powiązane wpisy