Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej. Celem programu jest stworzenie jednolitej koncepcji wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi, oczekiwaniami oraz potrzebami środowiska szkolnego i lokalnego.

Szkoła służy uczniowi, tworząc warunki dla jego pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, duchowego i fizycznego. Jest miejscem stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi – uczy analizy problemów i sposobu ich rozwiązywania. Zapewnia przyjazne i zdrowe warunki edukacji szkolnej. Niniejszy Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na bazie dwóch, dotychczas funkcjonujących programów w szkole: Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki. Jest on również wynikiem diagnozy problemów występujących w społeczności lokalnej i potrzeb środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pobierz program wychowawczy

Podobne Posty