Regulamin rekrutacji 2022/2023 w Technikum nr 3

REGULAMIN

PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

§ 1

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U z 2019r., poz.1737 z późn.zm.),

–  Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

–  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)

 

§ 2

O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności mogą ubiegać się absolwenci ósmych klas szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2022/2023 rekrutacja będzie prowadzona do następujących klas:

TECHNIKUM NR 3

 Klasa              zawód                                     kod zawodu

1A                   technik informatyk              351203

1P                   technik programista             351406

1K                   technik elektronik                311408

1E                   technik elektryk                    311303

1L                   technik logistyk                     333107

1S                   technik spedytor                   333108

 

§ 3

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Łączności decydują kryteria uwzględniające:

  • oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę,
  • inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza:
  1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  2. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
  3. osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
  4. wolontariat,
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

§ 4

Do kryteriów oceny w Zespole Szkół Łączności wybrane zostały zajęcia edukacyjne dla poszczególnych zawodów:

 

TECHNIKUM NR 3:

 

– technik informatyk – 1,5 oddziału (45 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

-technik programista – 0,5 oddziału (15 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

– technik elektronik – 0,5 oddziału (15 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

– technik elektryk – 0,5 oddziału (15 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

– technik logistyk – 1,5 oddziału (45 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) geografia lub biologia (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

– technik spedytor – 0,5 oddziału (15 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) geografia lub biologia (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

§ 5     

Rekrutacja do Zespołu Szkół Łączności odbywa się drogą elektroniczną.

 

§ 6

Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru podanie, kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył, kopię potwierdzoną notarialnie lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

§ 7

Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła.

 

§ 8

Nieprzekazanie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów.

 

§ 9

W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą.

 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wymienionych w §1.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Lp.

Czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponad podstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15:00

od 1 sierpnia 2022 r.
do 3 sierpnia 2022 r.
do godz. 15:00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15:00

———————-

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2022 r.

3 sierpnia 2022 r

4

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 19 lipca 2022 r

do 11 sierpnia 2022

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r.
do 17 sierpnia 2022

7

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do 25 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

od 21 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15:00

od 16 sierpnia 2022 r.
do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022 r.
do godz.14:00

19 sierpnia 2022 r.
do godz.14:00

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

29 lipca 2022 r.

19 sierpnia 2022 r.

10

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 1 sierpnia 2022 r

do 22 sierpnia 2022 r

11

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2022 r

do 25 sierpnia 2022r.

12

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

14

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powiązane wpisy