Regulamin rekrutacji

§ 1

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.Uz2019r., poz.1737),
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.53710.2020 z dnia 24.01.2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponad podstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej szkoły branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,
 • Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

§ 2

 

O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Łączności mogą ubiegać się absolwenci ósmych klas szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja będzie prowadzona do następujących klas:

 • 1A (technik informatyk) – rozszerzony przedmiot obowiązkowy to matematyka, przedmioty rozszerzone do wyboru: informatyka lub fizyka,
 • 1K (technik elektronik) – rozszerzony przedmiot obowiązkowy to matematyka, przedmioty rozszerzone do wyboru: informatyka lub fizyka,
 • 1E (technik elektryk) – rozszerzony przedmiot obowiązkowy to matematyka, przedmioty rozszerzone do w
 • 1L (technik logistyk) – rozszerzony przedmiot obowiązkowy to matematyka, przedmioty rozszerzone do wyboru: biologia lub geografia

§ 3

 

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Łączności decydują kryteria uwzględniające:

 1. Oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę,
 2. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza: ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, wolontariat,
 3. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

§ 4

 

Do kryteriów oceny w Zespole Szkół Łączności wybrane zostały zajęcia edukacyjne dla poszczególnych zawodów:

 • technik informatyk – 1 oddział (30 miejsc)
 1.  język polski
 2. matematyka
 3. język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)
 4. informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)
 • technik elektronik – 0,5 oddziału (15 miejsc)
 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)
 4. informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)
 • technik elektryk – 0,5 oddziału (15 miejsc)
 1.  język polski
 2. matematyka
 3. język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)
 4. informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)
 • technik logistyk – 1 oddział (30 miejsc)
 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)
 4. geografia lub biologia (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

§ 5

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Łączności odbywa się drogą elektroniczną.

 

§ 6

 

Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru podanie, kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył, kopię potwierdzoną notarialnie lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

§ 7

 

Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Łączności zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła

 

§ 8

Nieprzekazanie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów.

 

§ 9

 

W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą

 

§ 10

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wymienionych w §1.

Powiązane wpisy