Regulamin rekrutacji 2023/2024 w Technikum nr 3

REGULAMIN

PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

TECHNIKUM Nr 3

W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 §1

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 – tekst jednolity, z późn.zm.).

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U z 2022r., poz.2431 z późn.zm.).

– Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.).

§2

O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności mogą ubiegać się absolwenci ósmych klas szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2023/2024 rekrutacja będzie prowadzona do następujących klas:

 

TECHNIKUM NR 3

 

Klasa              zawód                                    kod zawodu          przedmiot rozszerzony

1A                  technik informatyk              351203                  matematyka

1P                  technik programista            351406                  matematyka

1K                  technik elektronik                311408                  matematyka

1E                   technik elektryk                   311303                  matematyka

1L                   technik logistyk                   333107                   język angielski

1S                   technik spedytor                 333108                   język angielski

 

§3

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności decydują kryteria uwzględniające:

  • oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę,
  • inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza:
  1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  2. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
  3. osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
  4. wolontariat,
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

§4

Do kryteriów oceny w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności wybrane zostały zajęcia edukacyjne dla poszczególnych zawodów:

 

TECHNIKUM NR 3:

 

– technik informatyk – 1,5 oddziału (45 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

– technik programista – 0,5 oddziału (15 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

– technik elektronik – 0,5 oddziału (14 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

– technik elektryk – 0,5 oddziału (14 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

– technik logistyk – 1,5 oddziału (45 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

4) geografia lub biologia (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

– technik spedytor – 0,5 oddziału (15 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

4) geografia lub biologia (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

§5

Rekrutacja do Zespołu Szkół Łączności odbywa się drogą elektroniczną.

 

§6

Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru wniosek, kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył, kopię potwierdzoną notarialnie lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

§7

Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła.

 

§8

Nieprzekazanie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów.

 

§9

W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą.

 

§10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wymienionych w § 1.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Lp.

Czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.               

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponad podstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 15 maja 2023r.
do 19 czerwca 2023r.
do godz. 15:00

od 27 lipca 2023r.
do 1 sierpnia 2023r.
do godz. 15:00

2.               

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię/oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023r.
do 10 lipca 2023r.
do godz. 15:00

———————-

3.               

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca 2023r.

1 sierpnia 2023r

4.               

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

do 17 lipca 2023r.

do 7 sierpnia 2023r.

5.               

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca 2023r.

8 sierpnia 2023r.

6.               

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 15 maja 2023 r.
do 20 lipca 2023r.

od 27 lipca 2023r.
do 10 sierpnia 2023r.

7.               

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 18 lipca 2023r.
do 25 lipca 2023r.
do godz. 15:00

od 8 sierpnia 2023r.
do 14 sierpnia 2023r. do godz. 15:00

8.               

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2023r.
do godz.14:00

16 sierpnia 2023r.
do godz.14:00

9.               

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

26 lipca 2023r.

16 sierpnia 2023r.

10.            

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 31 lipca 2023r

do 21 sierpnia 2023r.

11.            

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.            

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

13.            

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Powiązane wpisy