Regulamin rekrutacji

Niniejszy regulamin w wersji PDF można także pobrać tutaj

 

REGULAMIN
PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

§ 1

Podstawa prawna:

–  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. Uz2019r., poz.1737),

–  Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

–  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)

§ 2

 

O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach mogą ubiegać się absolwenci ósmych klas szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2021/2022 rekrutacja będzie prowadzona do następujących klas:                                                 

1A – technik informatyk             

1P – technik programista

1K – technik elektronik               

1E – technik elektryk                   

1L – technik logistyk                    

§ 3

 

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach decydują kryteria uwzględniające:

  1. oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę,
  2. inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza:
  3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  4. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
  5. osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
  6. wolontariat,
  7. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

§ 4

 

Do kryteriów oceny w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach wybrane zostały zajęcia edukacyjne dla poszczególnych zawodów:

technik informatyk – 1 oddział (30 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

technik programista – 1/3 oddziału (10 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

technik elektronik – 1/3 oddziału (10 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

technik elektryk – 1/3 oddziału (10 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) informatyka lub fizyka (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

technik logistyk – 1 oddział (30 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) geografia lub biologia (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

§ 5

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach odbywa się drogą elektroniczną.

§ 6

 

Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru podanie, kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzoną przez dyrektora danej szkoły, lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowe potwierdzoną notarialnie lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych    wynikach egzaminu ósmoklasisty.                                  

§ 7

 

Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez:

  • dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  określonym zawodzie. Skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła.

§ 8

 

Nieprzekazanie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach

egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów.

§ 9

 

W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą.

§ 10

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wymienionych w § 1.


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
 1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponad podstawowej   wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). od 17 maja 2021r.  do 21 czerwca 2021r. o godz. 15:00 od 3 sierpnia 2021r.   do 5 sierpnia 2021r. do godz.15:00
 2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. od 25czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00   —————
 3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.       do 14 lipca 2021r.   do 5 sierpnia 2021r.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.       21 lipca 2021r.     13 sierpnia 2021r.
 5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   22  lipca 2021 r.   16 sierpnia 2021 r.
 6 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r. od 3 sierpnia 2021r. do 13 sierpnia 2021r.
 7 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.**   od 23 lipca 2021r.
 do 30 lipca 2021r. do godz. 15:00
  od 17 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15:00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 sierpnia 2021r. do godz. 14:00 23 sierpnia 2021r. do godz. 14:00
 9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 2 sierpnia 2021r. 23 sierpnia 2021r.
 10 Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 3 sierpnia 2021r. do 24 sierpnia 2021r.
 11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 7 sierpnia 2021r. do 26 sierpnia 2021r.
 12 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
14  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baaww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Powiązane wpisy