Regulamin rekrutacji w Branżowej szkole I stopnia nr 7

REGULAMIN

PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 7

W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

§ 1

Podstawa prawna:

    –  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2021r. poz. 1082 z późn.zm.),

    – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U z 2019r., poz.1737 z późn.zm.),

   – Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

    – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz.U. poz.493 z późn.zm.).

§ 2

O przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności mogą ubiegać się absolwenci ósmych klas szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2022/2023 rekrutacja będzie prowadzona do następujących klas:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7

Klasa              zawód                                   kod zawodu

1BK                elektronik                             742117

1BE                elektryk                                 741103

1BM               elektromechanik                 741201


§ 3

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności decydują kryteria uwzględniające:

 1. oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę,
 2. inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza:
 3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
 5. osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
 6. wolontariat,
 7. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego
  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu
  o szczegółowych wynikach egzaminu.

§ 4

Do kryteriów oceny w Zespole Szkół Łączności wybrane zostały zajęcia edukacyjne dla poszczególnych zawodów:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7:

– elektronik – 1/3 oddziału (10 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) informatyka lub technika (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

– elektryk – 1/3 oddziału (10 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) informatyka lub technika (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

– elektromechanik – 1/3 oddziału (10 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia w wyższą oceną)

4) informatyka lub technika (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

§ 5

Rekrutacja do Zespołu Szkół Łączności odbywa się drogą elektroniczną.

§ 6

Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru podanie, kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył, kopię potwierdzoną notarialnie lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

§ 7

Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej SzkołyI Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła.

§ 8

 1. Nieprzekazanie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie jest jednoznaczne z rezygnacją
  z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów.

 • Absolwent szkoły podstawowej, ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności, zobowiązany jest do znalezienia we własnym zakresie zakładu pracy, w którym będzie odbywał praktyczną naukę zawodu. Szkoła współpracuje
  z zakładami pracy organizującymi praktyczną naukę zawodu (kontakt w sekretariacie szkoły).

 • Kandydat składa oświadczenie pracodawcy o woli przyjęcia pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu z dniem 01 września 2022r. – druki do pobrania na stronie internetowej www.zsl.gliwice.pl , w zakładce rekrutacja.

 • W przypadku, kiedy kandydat nie ukończył 15 roku życia musi złożyć opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu uzyskania zezwolenia na podjęcie praktycznej nauki zawodu.

 • Warunkiem rozpoczęcia nauki od 1 września 2022r. będzie dostarczenie podpisanej umowy o praktyczną naukę zawodu w dniach od 22.07.2022r. do 31.08.2022r

§ 9

W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą.

§ 10

Uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia ma status pracownika młodocianego. Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy w wysokości:

w I roku nauki – minimum – 4%

w II roku nauki – minimum – 5%

w III roku nauki – minimum – 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wymienionych w § 1.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku
o przyjęcie do szkoły ponad podstawowej   wraz
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15:00

od 1 sierpnia 2022 r.
do 3 sierpnia 2022 r.
do godz. 15:00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15:00
  ——————
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 13 lipca 2022 r. 3 sierpnia 2022 r
4 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach.  
do 19 lipca 2022 r do 11 sierpnia 2022
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 lipca 2022 r. 12 sierpnia 2022 r.
6 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r.
do 17 sierpnia 2022
7 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do 25 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

od 21 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15:00

od 16 sierpnia 2022 r.
do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022 r.
do godz.14:00

19 sierpnia 2022 r.
do godz.14:00
9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 29 lipca 2022 r. 19 sierpnia 2022 r.
10 Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 1 sierpnia 2022 r do 22 sierpnia 2022 r
11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 5 sierpnia 2022 r do 25 sierpnia 2022r.
12 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
14 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powiązane wpisy