Regulamin rekrutacji w Branżowej szkole I stopnia nr 7

REGULAMIN

PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 7

W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

§ 1

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 – tekst jednolity, z późn.zm.).

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U z 2022r., poz.2431 z późn.zm.).

– Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.).

   

 § 2

O przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności mogą ubiegać się absolwenci ósmych klas szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2023/2024 rekrutacja będzie prowadzona do następujących klas:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7

 

Klasa              zawód                                   kod zawodu

1BK                elektronik                             742117

1BE                elektryk                                 741103

1BM               elektromechanik                 741201

 

§3

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności decydują kryteria uwzględniające:

 • oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę,
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza:
 1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 2. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
 3. osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
 4. wolontariat,
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego
  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu
  o szczegółowych wynikach egzaminu.

 

§ 4

Do kryteriów oceny w Zespole Szkół Łączności wybrane zostały zajęcia edukacyjne dla poszczególnych zawodów:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7:

 

– elektronik – 1/3 oddziału (10 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

4) informatyka lub technika (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

– elektryk – 1/3 oddziału (10 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

4) informatyka lub technika (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

– elektromechanik – 1/3 oddziału (10 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

4) informatyka lub technika (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

§5

Rekrutacja do Zespołu Szkół Łączności odbywa się drogą elektroniczną.

 

§ 6

Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru wniosek, kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył, kopię potwierdzoną notarialnie lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

§7

Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła.

 

§ 8

 1. Nieprzekazanie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów.

 

 1. Absolwent szkoły podstawowej, ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności, zobowiązany jest do znalezienia we własnym zakresie zakładu pracy, w którym będzie odbywał praktyczną naukę zawodu.

 

 1. Kandydat składa oświadczenie pracodawcy o woli przyjęcia pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu z dniem 01 września 2023r. – druki do pobrania na stronie internetowej www.zsl.gliwice.pl, w zakładce rekrutacja.

 

 1. W przypadku, kiedy kandydat nie ukończył 15 roku życia musi złożyć opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu uzyskania zezwolenia na podjęcie praktycznej nauki zawodu.

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia nauki od 1 września 2023r. będzie dostarczenie podpisanej umowy o praktyczną naukę zawodu w dniach od 12.07.2023r. do 31.08.2023r.

 

§ 9

W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą.

 

§ 10

Uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia ma status pracownika młodocianego. Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy w wysokości:

w I roku nauki – minimum – 5%

w II roku nauki – minimum – 6%

w III roku nauki – minimum – 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wymienionych w § 1.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Lp.

Czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.               

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponad podstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 15 maja 2023r.
do 19 czerwca 2023r.
do godz. 15:00

od 27 lipca 2023r.
do 1 sierpnia 2023r.
do godz. 15:00

2.               

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię/oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023r.
do 10 lipca 2023r.
do godz. 15:00

 

———————-

3.               

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca 2023r.

1 sierpnia 2023r

4.               

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

do 17 lipca 2023r.

do 7 sierpnia 2023r.

5.               

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca 2023r.

8 sierpnia 2023r.

6.               

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 15 maja 2023 r.
do 20 lipca 2023r.

od 27 lipca 2023r.
do 10 sierpnia 2023r.

7.               

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 18 lipca 2023r.
do 25 lipca 2023r.
do godz. 15:00

od 8 sierpnia 2023r.
do 14 sierpnia 2023r. do godz. 15:00

8.               

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2023r.
do godz.14:00

16 sierpnia 2023r.
do godz.14:00

9.               

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

26 lipca 2023r.

16 sierpnia 2023r.

10.            

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 31 lipca 2023r

do 21 sierpnia 2023r.

11.            

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.            

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

13.            

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

 

Powiązane wpisy