Regulamin rekrutacji w Branżowej szkole I stopnia nr 7

REGULAMIN

PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 7

W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 • §1

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 – tekst jednolity, z późn.zm.).

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U z 2022r., poz.2431 z późn.zm.).

– Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024r. nr WE-KZ.537.1.2024

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych i klas wstępnych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

 • §2

O przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności mogą ubiegać się absolwenci ósmych klas szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2024/2025 rekrutacja będzie prowadzona do następujących klas:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7

 

Klasa              zawód                                    kod zawodu

1BK                elektronik                              742117

1BE                elektryk                                 741103

1BM               elektromechanik                  741201

 

 • §3

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności decydują kryteria uwzględniające:

 • oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę,
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza:
 1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 2. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
 3. osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
 4. wolontariat,
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego
  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu
  o szczegółowych wynikach egzaminu.

 • §4

Do kryteriów oceny w Zespole Szkół Łączności wybrane zostały zajęcia edukacyjne dla poszczególnych zawodów:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7

– elektronik – 1/3 oddziału (9 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

4) informatyka lub technika (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

– elektryk – 1/3 oddziału (9 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

4) informatyka lub technika (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

– elektromechanik – 1/3 oddziału (9 miejsc)

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy (jeżeli są dwa języki wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

4) informatyka lub technika (wybiera się zajęcia z wyższą oceną)

 

 • §5

Rekrutacja do Zespołu Szkół Łączności odbywa się drogą elektroniczną.

 • §6

Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru wniosek, kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył, kopię potwierdzoną notarialnie lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 • §7

Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła.

 

 • §8
 1. Nieprzekazanie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów.

 

 1. Absolwent szkoły podstawowej, ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności, zobowiązany jest do znalezienia we własnym zakresie zakładu pracy, w którym będzie odbywał praktyczną naukę zawodu. Brak umowy skutkuje brakiem możliwości podjęcia kształcenia z Branżowej Szkole I stopnia w wybranym zawodzie.  

 

 1. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącym rzemieślnikiem dokształcający się w branżowej szkole I stopnia zdaje egzamin zawodowy, zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącym rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

 

 1. Kandydat składa oświadczenie pracodawcy o woli przyjęcia pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu z dniem 01 września 2024r. – druki do pobrania na stronie internetowej www.zsl.gliwice.pl, w zakładce rekrutacja.

 

 1. Kandydat, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową, niemający 15 lat może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych, w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osoba, która nie ukończyła 15 lat jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego (rodziców) lub opiekuna prawnego tej osoby oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia nauki od 1 września 2024r. będzie dostarczenie podpisanej umowy o praktyczną naukę zawodu w dniach od 19.07.2024r. do 31.08.2024r.

 

 • §9

W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą.

 

 • §10

Uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia ma status pracownika młodocianego. Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy w wysokości:

w I roku nauki – minimum – 5%

w II roku nauki – minimum – 6%

w III roku nauki – minimum – 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

 • §11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wymienionych w § 1.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Lp.

Czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.               

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponad podstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 13 maja 2024r.
do 17 czerwca 2024r.
do godz. 15:00

od 22 lipca 2024r.
do 25 lipca 2024r.
do godz. 15:00

2.               

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię/oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 21 czerwca 2024r.
do 5 lipca 2024r.
do godz. 15:00

 

———————-

3.               

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach (w tym dokonanie

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności) lub potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta wskazanych w oświadczeniach)

do 11 lipca 2024r.

do 1 sierpnia 2024r

4.               

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2024r.

2 sierpnia 2024r.

5.               

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 13 maja 2024 r.
do 16 lipca 2024r.

od 22 lipca 2024r.
do 6 sierpnia 2024r.

6.               

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 12 lipca 2024r.
do 18 lipca 2024r.
do godz. 15:00

od 2 sierpnia 2024r.
do 8 sierpnia 2024r. do godz. 15:00

7.               

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19  lipca 2024r.
do godz.14:00

9 sierpnia 2024r.
do godz.14:00

8.               

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 22 lipca 2024r.

do 12 sierpnia 2024r.

9.               

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 23 lipca 2024r.

do 14 sierpnia 2024r.

10.            

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.            

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

12.            

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

 

Powiązane wpisy