Historia naszej szkoły

 Historia naszej szkoły

Jak to się zaczęło?

W latach powojennych wystąpił dotkliwy brak wykwalifikowanego personelu do obsługi i rozbudowy urządzeń telekomunikacyjnych. Jedyną możliwością pozyskania pracowników technicznych było ich samodzielne wyszkolenie. Dlatego w roku 1947 zostaje zorganizowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Katowicach (D.O.P. i T) 2 letni kurs, którego ukończenie było równoważne ze średnim wykształceniem Technicznym, uznawanym jednak wyłącznie w jednostkach organizacyjnych resortu łączności. W okresie trwania kursu oddelegowani pracownicy otrzymywali wynagrodzenie, a po jego ukończeniu byli kierowani na stanowiska techniczne w jednostkach organizacyjnych D.O.P. i T. Miejscem nauki były Gliwice. Zrealizowano nabór na dwa kolejne kursy. Dla normalnego dopływu kadr technicznych Ministerstwo Poczty i Telegrafu w roku szkolnym 1952/53 utworzyło dwuletnie Technikum Telekomunikacyjne w Gliwicach na podbudowie 4 letniego Gimnazjum Ogólnokształcącego.

W latach 1952-1972…

jozef_zdebski

Ministerstwo Poczty i Telegrafu na stanowisko dyrektora Technikum Telekomunikacyjnego w Gliwicach powołało Józefa Zdebskiego dotychczasowego dyrektora Wydziału Szkolenia w D.O.P. i T. W Katowicach. Szkoła powstała na bazie pomieszczeń użytkowanych przez pocztę. Pierwszy budynek szkoły mieścił się przy ul. Dolnych Wałów. Były tam duże sale lekcyjne oraz internat z zapleczem kuchenno gospodarczym. Pozyskanie przez szkołę budynków przy ul. Dworcowej (1-go Maja) i Kazimierza Wielkiego wymagało dużych starań dyrekcji szkoły i przychylności D.O.P. i T. Budynki te musiały być remontowane i adoptowane do funkcji szkolnych. Na zaplecze budynku przy ul. Dworcowej z pominięciem aktualnie obowiązujących przepisów zostały wybudowane dodatkowe sale lekcyjne i laboratoryjne. Przedsiębiorczość kierownictwa szkoły stworzyła w krótkim czasie bazę dla realizacji pełnego programu nauczania. Powstały warsztaty mechaniczny, elektryczny, pracownie: elektryczna, techniki łącznościowej, elektroniczna. Praktyczna realizacja końcowych prac dyplomowych wzbogacała pracownie o nowe układy wykorzystywane przy realizacji ćwiczeń.

W latach 1973-1988…

inz_bogdan_sar

W okresie tym funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Halina Janosz. Jest to okres intensywnych prac związanych z przygotowaniem do budowy nowej szkoły. W roku 1974 do wojewódzkiego planu inwestycyjnego została wprowadzona budowa szkoły. Wymagało to opracowania szczegółowych założeń projektowych i nadzoru ze strony przyszłego użytkownika. Zadanie to było realizowane siłami własnymi szkoły, wraz z normalnymi bieżącymi zajęciami dydaktyczno wychowawczymi. Ponadto czyniono przygotowania do wyposażenia szkoły w odpowiedni sprzęt oraz urządzenia techniczne. W pomieszczeniach szkoły są kompletowane całe zestawy pomocy dydaktycznych. Realizacja prac dyplomowych młodzieży jest ukierunkowana w zakresie użytecznym w nowej szkole. W roku 1980 zostają przekazane do eksploatacji budynek dydaktyki ogólnej i dydaktyki zawodowej, w roku 1985 internat na 174 miejsca, a w roku 1986 hala sportowa. Nauka w nowej szkole jest prowadzona od roku szkolnego 1980/81. Od samego początku wykonywane są prace zmierzające do doskonalenia procesu dydaktycznego, estetycznego urządzenia sal lekcyjnych, unowocześniania wyposażenia pracowni. Mimo usilnych starań dyrekcji szkoły do dnia dzisiejszego nie zamknięto cyklu inwestycyjnego.

W latach 1989-1997…

inz_bogdan_sar

…funkcję dyrektora pełnił inż. Bogdan Sar. Był to okres wprowadzania do nauczania specjalności informatycznych. Pierwszy komputer w szkole pojawił się w roku 1986, był to 8 bitowy ZX spectrum. Pierwsza pracownia informatyczna została wyposażona w osiem “Juniorów” – komputery rodzimej produkcji. Rok 1991 to czas uruchomienia pracowni wyposażonej w komputery IBM. W tym też roku została otwarta nowa specjalność: elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe, ciesząca się bardzo dużą popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych. Następne dwie pracownie komputerowe ufundowali rodzice. Część sprzętu została zakupiona ze środków wypracowanych przez szkołę, w urządzaniu sal pomógł także Zakład Telekomunikacji Polskiej S.A. w Gliwicach. W roku 1997 została wprowadzona do technikum specjalność teleinformatyka. Szkoła ma swoją stronę w internecie opracowaną przez uczniów. Wśród prac dyplomowych coraz częściej pojawiają się programy komputerowe, nierzadko są to prace nie ustępujące swoim poziomem pracom magisterskim. Programy dydaktyczne opracowane przez uczniów Szkoła udostępnia za ich zgodą w internecie. Bardzo dobrze układa się współpraca szkoły z Zakładem Telekomunikacji Polskiej S.A. Gliwice. Część uczniów odbywa szkolenie praktyczne na nowoczesnej centrali SWRD oddanej do użytku w roku 1994, część w pracowni telekomutacyjnej urządzonej przy współudziale Zakładu Telekomunikacji. W roku 1996 młodzież w ramach prac dyplomowych uruchomiła nowe studio radiowe wyposażone w sprzęt otrzymany z Radia Katowice.

W latach 1997-1998…

mgr_Joachim_Skorupa

W tym okresie funkcje dyrektora szkoły piastował mgr Joachim Skorupa. Podczas jego kadencji szkoła wzbogaciła się o nową pracownie komputerową z 16 stanowiskami. Stare pracownie zostały zmodernizowane. W okresie tym przypadała również hucznie obchodzona pięćdziesiąta rocznica powstania szkoły. Z tej okazji został zorganizowany zjazd absolwentów.

Od roku 1999…

mgr_inz_krzysztof_szczesniak

Funkcję dyrektora w szkole przejął mgr inż. Krzysztof Szczęśniak. Podczas jego kadencji w szkole nastąpiło wiele zmian: modernizacja pracowni komputerowych, powstanie kawiarenki internetowej oraz modernizacja radiowęzła i zakup nowego sprzętu, wybudowanie basenu obok szkoły, na który uczniowie maja tańsze bilety, modernizacja budynku szkolnego, w którym znajdują się wysokiej klasy pracownie komputerowe oraz audiowizualne. W roku 2007 szkoła obchodziła 60-cio lecie swojego istnienia. Czyni to naszą szkołę jedną z najstarszych w Gliwicach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i potrzebom rynku pracy, szkoła uruchomiła specjalizację technik logistyk, oraz przygotowuje się do uruchomienia kierunku technika spedytora. Nawiązując do tradycji szkół łączności w latach 2006 – 2010 funkcjonował w szkole kierunek technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych. W ostatnich latach uczniowie naszej szkoły odnieśli szereg sukcesów o skali ogólnopolskiej. Warto nadmienić, że kilkukrotnie zdobywane były laury olimpiad ogólnopolskich. Szkoła odnowiła również pracownie komputerowe wyposażone w komputery typu macintosh. W 2012 roku nasza szkoła została sklasyfikowana na drugim miejscu rankingu zdawalności matur w województwie śląskim oraz na dziesiątym miejscu techników naszego województwa. W szkole realizowane są różne projekty unijne: “Przez naukę i technikę na Politechnikę” i aktualnie “Kompleksowy Trening Kompetencji KTK – Program Rozwojowy dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach”. Dbając o zainteresowania uczniów w szkole działa szereg kół zainteresowań oraz urządzane są cyklicznie różnego typu imprezy rozrywkowe.

Powiązane wpisy