Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej

Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej nr 3
w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach,
44-100 Gliwice ul. Warszawska 35

 

Rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2022.2431)
 3. Terminy Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się 4 września 2023 r oraz w pierwszym powszednim dniu lutego 2024 r. – WE-KZ.537.2.2023

 

Kierunek kształcenia

 

KierunekCykl kształceniaForma kształcenia

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

1,5 roku

 

zaoczna*

 

Technik administracji

 

2 lata

 

zaoczna*

 

* forma zaoczna oznacza, że zajęcia odbywają się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni w wymiarze godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania. Nauka jest bezpłatna.

 

 1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, na semestr pierwszy, w którym zajęcia rozpoczynają się od września 2023 r.:

 

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym
Rodzaj czynności

od 15 maja 2023 r.

do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00

od 27 lipca 2023 r.

do 1 sierpnia 2023 r.

do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami.

 

od 23 czerwca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00

 

———————

Uzupełnienie wniosku o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego.

 

do 10 lipca 2023 r.

 

do 1 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

 

 

 

 

do 17 lipca 2023 r.

 

 

 

 

 

do 7 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

 

18 lipca 2023 r.

 

 

8 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 15 maja 2023 r.

do 20 lipca 2023 r.

od 27 lipca 2023 r.

do 10 sierpnia 2023 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 

 

 

 

 

 

 

od 18 lipca 2023 r.

do 25 lipca 2023 r.

do godz. 15:00

 

 

 

 

 

 

 

od 8 sierpnia 2023 r.

do 14 sierpnia 2023 r.

do godz. 15:00

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do szkoły policealnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

26 lipca 2023 r.

do godz. 14:00

 

16 sierpnia 2023 r.

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

 

26 lipca 2023 r.

 

 

 

 

16 sierpnia 2023 r.

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole przez formularz na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty

 

27 lipca 2023 r.

 

17 sierpnia 2023 r.

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkołach

 

do 31 lipca 2023 r.

 

do 25 sierpnia 2023 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciaWniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia

złożenia odwołania do dyrektora szkoły

do 3 dni od dnia złożenia odwołania

do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 1. O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się osoby:
 • posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • posiadające zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danej kwalifikacji.

 

 1. Wymagana dokumentacja:
 • karta zgłoszenia (do pobrania w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia),
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • dowód osobisty – do wglądu.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 3, niż liczba wolnych miejsc w Szkole Policealnej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

 • w przypadku kandydatów niepełnoletnich:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 • w przypadku kandydatów pełnoletnich:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność dziecka kandydata,
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Kryteria o których mowa w pkt. 4 mają jednakową wartość.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Szkoła Policealna nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Powiązane wpisy