Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Technik BHP sprawuje nadzór nad przestrzeganiem norm i zasad związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy.

Pojęcie higieny pracy jest ściśle związane z profilaktyką chorób zawodowych. Najważniejszym celem związanym z wdrażaniem zasad higieny pracy jest kontrolowanie stopnia szkodliwości warunków, w jakich pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe oraz dążenie do ich zminimalizowania.

Bezpieczeństwo pracy to nic innego jak zapobieganie wypadkom oraz innym nieprzewidzianym sytuacjom, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie lub życie pracowników.

Technicy BHP mogą liczyć nie tylko na stałe zatrudnienie, ale także na rozwój kariery doradczej oraz sprzedaż usług konsultacyjnych na terenie całej Polski.

ZADANIA I CZYNNOŚCI TECHNIKA BHP:

 • Sporządza bieżące i okresowe analizy stanu BHP w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z BHP w zakładzie pracy.
 • Kontroluje stan BHP w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki BHP we wszystkich instytucjach.
 • Identyfikuje i ocena zagrożenia występujące w procesie pracy oraz ryzyko związane z tymi zagrożeniami.
 • Organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • Zapewnia przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wypracowuje i wdraża metody ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
 • Ustala okoliczności i przyczyny wypadków.
 • Współdziała ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Uzasadnia wstrzymania pracy maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników
 • Organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu BHP wśród pracowników.

PREDYSPOZYCJE

Każdy specjalista ds. BHP musi posiadać kompetencje społeczne i personalne. Przede wszystkim powinien dobrze znać aktualnie obowiązujące prawo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wykazywać chęć do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Niezwykle ważne są również zdolności oratorskie (przydatne między innymi podczas prowadzenia szkoleń) oraz dobra organizacja pracy.

Powiązane wpisy