Egzamin zawodowy

 Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy – informacje ogólne

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2020 poz.1327 ze zm.) przystąpienie do egzaminu zawodowego jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy oraz (w przypadku klas programowo najwyższych) ukończenia szkoły.

Uczniowie kształcą się według podstawy programowej kształcenia w zawodzie z 2019 roku.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut, w zależności od kwalifikacji. Zdający wykonuje ‎‎zadanie egzaminacyjne zawarte w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Egzaminy praktyczne, w zależności od kwalifikacji, przeprowadzane są według następujących modeli egzaminu praktycznego:

model „w” – wykonanie

model „wk” – wykonanie przy komputerze

model „d” –  dokumentacja

model „dk” – dokumentacja przy komputerze

Uczniom ze specyficznymi trudnościami, na podstawie odpowiednich dokumentów, przysługuje dostosowanie warunków egzaminu zgodnie z komunikatami OKE.

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

‎1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom  zawodowy. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach
nauczanych w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach

Technik informatyk – symbol cyfrowy 351203

Kwalifikacja INF.02.  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Egzamin praktyczny  – model wk, czas trwania 150 minut; godziny egzaminów: 8/12:30/17.

Uczniowie ZSŁ przystępują do egzaminu pod koniec trzeciej klasy.

Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Egzamin praktyczny – model dk, czas trwania 150 minut; godziny egzaminów: 8/12:30/17.

Uczniowie ZSŁ przystępują do egzaminu pod koniec pierwszego semestru klasy piątej.

 

Technik elektronik – symbol cyfrowy 311408

Kwalifikacja ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

Egzamin praktyczny – model w, czas trwania 180 minut; godziny egzaminów: 8/12:30/17.

Uczniowie ZSŁ przystępują do egzaminu pod koniec czwartej klasy.

Kwalifikacja ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Egzamin praktyczny – model d, czas trwania 180 minut; godzina egzaminu: 9:00.

Uczniowie ZSŁ przystępują do egzaminu pod koniec pierwszego semestru klasy piątej.

 

Technik elektryk – symbol cyfrowy 311303

Kwalifikacja ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Egzamin praktyczny – model w, czas trwania 180 minut; godziny egzaminów: 8/12:30/17.

Uczniowie ZSŁ przystępują do egzaminu pod koniec czwartej klasy.

Kwalifikacja ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Egzamin praktyczny – model d, czas trwania 180 minut; godzina egzaminu: 9:00.

Uczniowie ZSŁ przystępują do egzaminu pod koniec pierwszego semestru klasy piątej.

 

Technik logistyk – symbol cyfrowy 333107

Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów.

Egzamin praktyczny – model d, czas trwania 120 minut; godzina egzaminu: 9:00.

Uczniowie ZSŁ przystępują do egzaminu pod koniec czwartej klasy.

Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu.

Egzamin praktyczny – model d, czas trwania 120 minut; godzina egzaminu: 13:00.

Uczniowie ZSŁ przystępują do egzaminu pod koniec pierwszego semestru klasy piątej.

 

Technik programista – symbol cyfrowy 351406

Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Egzamin praktyczny- model dk, czas trwania 150 minut; godziny egzaminów: 8/12:30/17.

Uczniowie ZSŁ przystępują do egzaminu pod koniec trzeciej klasy.

Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Egzamin praktyczny – model dk, czas trwania 180 minut; godziny egzaminów: 8/12:30/17.

Uczniowie ZSŁ przystępują do egzaminu pod koniec pierwszego semestru klasy piątej.

 

Technik spedytor – symbol cyfrowy 333108

Kwalifikacja SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Egzamin praktyczny – model d, czas trwania 120 minut; godzina egzaminu: 9:00.

Uczniowie ZSŁ przystępują do egzaminu pod koniec pierwszego semestru klasy piątej.

Szkoła branżowa

W szkole branżowej egzaminy odbywają się pod koniec nauki.

 

Elektryk – symbol cyfrowy 741103

Kwalifikacja ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Egzamin praktyczny – model w, czas trwania 180 minut; godziny egzaminów: 8/12:30/17.

 

Elektronik – symbol cyfrowy 742117

Kwalifikacja ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

Egzamin praktyczny – model w, czas trwania 180 minut; godziny egzaminów: 8/12:30/17.

 

Elektromechanik – symbol cyfrowy 741201

Kwalifikacja ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

Egzamin praktyczny – model w, czas trwania 180 minut; godziny egzaminów: 8/12:30/17.

Kwalifikacje ELE.01 i ELE.02 w 2023 roku są zadaniami jawnymi.

Przydatne linki

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie: https://oke.jaworzno.pl

OKE – informacje ogólne o egzaminie według formuły 2019 https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2019/

OKE – informacje ogólne o egzaminie według formuły 2017 (absolwenci)  https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2017/

OKE – informacje ogólne o egzaminie według formuły 2012 (absolwenci)  https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2012/

OKE – harmonogram egzaminów według formuły 2019  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ-18%20VIII%202022.pdf

OKE – informacja o zadaniach jawnych https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2019/zadania-jawne/

Centralna Komisja Egzaminacyjna, dział Egzamin zawodowy https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Portal dla zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

OKE wglądy do prac https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2019/formula-2019-wglady-do-prac-egzaminacyjnych/

Pobierz deklarację przystąpienia do egzaminu TUTAJ

Harmonogram egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Łączności w roku szkolnym 2022/2023

Szczegółowy harmonogram egzaminów ustalany jest na etapie planowania poszczególnych egzaminów.

Sesja ZIMA 2023

SESJA ZIMA (styczeń 2023) – deklaracje według formuły 2019 lub 2017 najpóźniej do 15 września 2022.

Deklaracje według formuły 2012 do 9 września 2022.

Egzaminy pisemne: 10-14 stycznia 2023 – wszystkie kwalifikacje.

Egzaminy praktyczne:

Egzaminy obowiązkowe dla uczniów:

Kwalifikacja

Termin

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

16-19 stycznia 2023

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

9 stycznia godz. 9:00

ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

9 stycznia godz. 9:00

SPL.04 Organizacja transportu.

9 stycznia godz. 13:00

Termin dodatkowy 30 i 31 stycznia 2023

Egzaminy poprawkowe:

Egzamin zawodowy (formuła 2019)

Egzamin pisemny: 10 – 14 stycznia 2023

Egzaminy praktyczne

Kwalifikacja

Termin

SPL.01 Obsługa magazynów.

9 stycznia 2023

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

16-21 stycznia 2023

ELE.02, ELM.02

9-21 stycznia 2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (formuła 2017)

Egzamin pisemny – 10 stycznia 2023 (z wykorzystaniem arkuszy)

Egzaminy praktyczne

Kwalifikacja

Termin

AU.22, AU.31, AU.32, EE.22, EE.26

9 stycznia 2023

EE.08

18-21 stycznia 2023

EE.09

17-18 stycznia 2023

 

Sesja LATO 2023

SESJA LATO (czerwiec 2023) – deklaracje według formuły 2019 lub 2017 najpóźniej do 7 lutego 2023.

Deklaracje według formuły 2012 do 1 lutego 2023.

Egzaminy pisemne: 2-7 czerwca 2023 – wszystkie kwalifikacje.

Egzaminy praktyczne:

Egzaminy obowiązkowe dla uczniów:

Kwalifikacja

Termin

3A technik informatyk

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

12- 17 czerwca 2023

4L technik logistyk

SPL.01 Obsługa magazynów

1 czerwca 2023

4E technik elektryk

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Zadania jawne,

1-18 czerwca (oprócz 8  czerwca)

4E technik elektronik

ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

1-18 czerwca (oprócz 8  czerwca)

Termin dodatkowy 28 i 29 czerwca 2023

 

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy pisemne

Egzamin pisemny wg formuły 2019: 2-7 czerwca 2023

Egzamin pisemny według formuły 2017: 2 czerwca 2023

Egzaminy praktyczne

Kwalifikacja

Termin

INF.02

12- 17 czerwca 2023

INF.03

9-12 czerwca 2023

ELE.05, ELM.05, SPL.01, SPL.04

AU.22, AU.31, AU.32, EE.22, EE.26

1 czerwca 2023

ELE.02, ELM.02

1-18 czerwca (oprócz 8  czerwca)

EE.08

12-13 czerwca 2023

EE.09

15-16 czerwca 2023

Powiązane wpisy