Rekrutacja - pytania kandydatów, nasze kierunki

Ważne będą oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy oraz z zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę (wraz z dodatkowymi osiągnięciami ucznia wymienionymi w świadectwie). Liczbę punktów możliwych do uzyskania zawarto w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Kryteria opisaliśmy też dla Was bardziej szczegółowo w niniejszym regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja nadzorowana jest w systemie elektronicznym, jednak kandydat powinien też dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru podanie, potwierdzoną kopię (lub od razu oryginał) świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Już po ogłoszeniu list kandydatów uczeń powinien dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zobowiązani są także dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. Skierowanie na takie badania lekarskie otrzymasz od nas podczas zgłoszenia swojej kandydatury.

Jeżeli informacje przedstawione na naszej stronie internetowej nie okazały się wystarczające, to zachęcamy do zadawania swoich pytań w dodatkowym formularzu kontaktowym. Chętnie rozwiejemy wszelkie pojawiające się wątpliwości związane z przyjmowaniem absolwentów do naszej szkoły. Warto też zapoznać się z niniejszym regulaminem rekrutacji.