Rekrutacja - film promocyjny, pytania do nas, kierunki

Ważne będą oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy oraz z zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę (wraz z dodatkowymi osiągnięciami ucznia wymienionymi w świadectwie). Liczbę punktów możliwych do uzyskania zawarto w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Kryteria opisaliśmy też dla Was bardziej szczegółowo w niniejszym regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja nadzorowana jest w systemie elektronicznym, jednak kandydat powinien też dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru podanie, potwierdzoną kopię (lub od razu oryginał) świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Już po ogłoszeniu list kandydatów uczeń powinien dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zobowiązani są także dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. Skierowanie na takie badania lekarskie otrzymasz od nas podczas zgłoszenia swojej kandydatury.

Chętnie rozwiejemy wszelkie pojawiające się wątpliwości związane z przyjmowaniem absolwentów do naszej szkoły. Warto też zapoznać się z niniejszym regulaminem rekrutacji.