Informacje dla rodziców

 Informacje dla rodziców

Harmonogram spotkań z rodzicami

Drodzy rodzice, poniżej przedstawiamy porządek wywiadówek w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach w roku szkolnym 2021/2022:

  • 15 września 2021
  • 12 stycznia 2022
  • 01 czerwca 2022

Wyprawka szkolna

Rada Rodziców

Uprawnienia Rady Rodziców w naszej placówce jasno określa Statut Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach. Rada Rodziców:

  • przedstawia innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wnioski i opinie w sprawach dotyczących działania i funkcjonowania szkół młodzieżowych wchodzących w skład ZSŁ,
  • w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół uchwala program wychowawczo-profilaktyczny dla młodzieży,
  • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu Szkół, o którym mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym szkół młodzieżowych,
  • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty zasilające budżet Rady Rodziców prosimy kierować na następujący, podany poniżej numer konta bankowego:

75 1240 1343 1111 0011 0849 4809

Tytuł przelewu: Wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

Dziennik elektroniczny

Aktualnie używanym w naszej szkole dziennikiem elektronicznym jest aplikacja Synergia Librus. Instrukcja jak zalogować się do systemu Synergia:

  • Wpisujemy w przeglądarkę internetową adres: portal.librus.pl/rodzina
  • W menu górnym, klikamy na fioletowy przycisk z napisem: LIBRUS Synergia, po czym wybieramy opcję: Zaloguj
  • Logujemy się z użyciem posiadanego loginu i hasła

Powiązane wpisy