Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach zatrudni na czas określony psychologa w niepełnym wymiarze godzin (14/22).

Wymagania:

1. ukończone studia psychologiczne (najlepiej z przygotowaniem pedagogicznym),

2. doświadczenie (przynajmniej 2 lata) w pracy z dziećmi lub z młodzieżą,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. umiejętność nawiązywania kontaktów z dzieckiem, otwartość i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,

5. obywatelstwo polskie,

6. pełna zdolność do czynności prawnych,

7. pełne korzystanie z praw publicznych,

8. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

9. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku psychologa.

Wymagane dokumenty:

• CV,

• list motywacyjny,

• kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

• zaświadczenie o niekaralności,

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z 2018 roku o ochronie danych osobowych) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można wysłać pocztą, złożyć  w sekretariacie Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach, ul. Warszawska 35 lub przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@zsl.gliwice.pl, do dnia 31 grudnia 2022 roku, do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa”.

Powiązane wpisy