Zebrania z Rodzicami

Przedstawiamy harmonogram wywiadówek w roku szkolnym 2019/20: 11 września 2019 - godzina 17:00   04 grudnia 2019 - godzina 17:00   01 kwietnia 2020 - godzina 17:00   03 czerwca 2020 - godzina 17... Zobacz więcej...

Informacje o dostępności

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mo... Zobacz więcej...

Statut Szkoły

Statut to dokument uchwalony przez Radę Pedagogiczną, który określa cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracownikó... Zobacz więcej...

Program wychowawczo-profilaktyczny

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkol... Zobacz więcej...
article placeholder

Konto bankowe Rady Rodziców

Aby dokonać wpłaty na Radę Rodziców skorzystaj z następującego konta: 76 2030 0045 1110 0000 0417 1580 Tytuł przelewu: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa ... Zobacz więcej...

Dziennik elektroniczny

LIBRUS Synergia to kompleksowe podejście do rozwoju szkoły. Zapewnia poprawę komunikacji, ogranicza biurokrację, wspiera procesy uczenia się, nauczania i zarządzania. Rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie ... Zobacz więcej...