Streszczenie projektu: “Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości”

 Streszczenie projektu: “Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości”

STRESZCZENIE PROJEKTU

Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości

nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049371

realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach opracował aplikację w ramach programu Erasmus + pod tytułem Europejskie Praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości. W aplikacji zostały określone cele i termin realizacji projektuna okres od 24-09-2018 do 23-09-2020. Ze względu na sytuację epidemiologiczna Covid19 nie mogliśmy zrealizować zaplanowanej mobilności w 2020r. W związku z tym złożyliśmy wniosek o przedłużenie projektu, który został zaakceptowany. Dzięki temu mogliśmy zorganizować mobilność ostatniej z grup i wszystkie zaplanowane w projekcie mobilności zostały zrealizowane. Został uzgodniony również nowy termin zakończenia projektu na 16-09-2021r. Projekt dotyczył uczniów klas 2, 3 Technikum nr3 z kierunku informatyk, logistyk, spedytor, elektryk i elektronik. Realizacja mobilności (ubezpieczenie, pobyt, transport, wycieczki i przygotowanie językowe, interpersonalne, cyfrowe uczestników projektu) było w całości finansowane z budżetu projektu.

Budżet projektu wynosił 149 366,00 EUR.

Głównym celem projektu było zdobycie nowych doświadczeń praktycznych i podniesienie kwalifikacji zawodowych, sprawdzenie się na nieznanym gruncie technicznym, nawiązanie kontaktów międzynarodowych, dzięki odbyciu przez młodzież miesięcznej praktyki zawodowej lub stażu w krajach UE. Celem było również porównanie systemów funkcjonowania rynków pracy w Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji oraz podniesienie kompetencji językowych z naciskiem na język zawodowy.

Rezultaty praktyk to certyfikaty ECVET, dokumenty Europass, certyfikaty, listy referencyjne od przedsiębiorców. Jednym z efektów jest też poznanie podstaw j. hiszpańskiego, portugalskiego, nabycie umiejętności w dziedzinie rozwoju zawodowego, interpersonalnego, społecznego i kulturowego.

W celu realizacji projektu wykorzystano doświadczenie firm partnerskich z Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Są to: Your International Training w Irlandii, WE ARE Lda w Portugalii i Mobility Projects w Hiszpanii i EU Mobility Sverige w Szwecji. Wieloletnie doświadczenie firm zaowocowało bardzo dobrą współpracą i spełniło oczekiwania szkoły dotyczące realizacji programu praktyk zawodowych.

Przed realizacją mobilności uczestnicy zrealizowali program przygotowania, który obejmował: przygotowanie językowe, kulturowe, interpersonalne oraz cyfrowe. Grupa 3 zrealizowała przygotowanie w formule online za pomocą platformy MS Times.

Mobilność został zrealizowana przez 52 uczniów i 8 opiekunów. Założone cele były zbieżne z celami i priorytetami programu Erasmus +.

Młodzież odbyła następujące mobilności:

Grupa 1 to realizacja praktyki zawodowej przez 14 uczniów w Irlandii i 14 uczniów w Hiszpanii w okresie od 29-04 do 24-05 2019r.;

Grupa 2 – realizacja stażu przez 11 uczniów w Portugalii w okresie od 17-08 do 05-09 2019r.;

Grupa 3 – realizacja praktyki przez 13 uczniów w Szwecji w 26-04 do 21-05 2021r.

Realizacja projektu wpłynęła na wszechstronny rozwój szkoły, umocniła ją na rynku edukacyjnym, dała młodym ludziom szanse na rozwój osobisty, podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych. Uczniowie poznali systemy i procedury związane z europejskimi rynkami pracy, które przyczyniły się do zwiększenia mobilności zawodowej absolwentów. Udział w projekcie wpłynął na podniesienie świadomości społecznej, pewność siebie, samodzielność, poczucie inicjatywy, przedsiębiorczość i zwiększenie motywacji do nauki również wśród uczniów nierealizujących praktyk za granicą.

Przedsiębiorcy, dzięki udziałowi szkoły w projekcie zyskują w przyszłości dobrze wykształconych i przygotowanych do pracy w danym zawodzie pracowników, co przyczynia się do zmniejszenie bezrobocia w regionie. Projekt spopularyzował ideę mobilności zagranicznych na terenie naszego regionu, przyczynił się do zwiększenia ilości osób posiadających doświadczenie w mobilnościach zagranicznych, do nawiązania nowych kontaktów na poziomie europejskim, które pozwalają na realizację kolejnych projektów.

Podjęliśmy również aktywne działania upowszechniające projekt skierowane do uczniów i nauczycieli ZSŁ, rodziców uczniów, pracodawców, przedstawicieli lokalnych władz, środowiska lokalnego, władz miasta, innych szkół.

Uczestnicy dzielili się umiejętnościami na lekcjach języka obcego, przedmiotów zawodowych, opracowali prezentacje, fotorelacje, sprawozdania podsumowujące swoje mobilności. Każda z grup prowadziła swojego bloga, gdzie relacjonowała przebieg praktyk oraz dzieliła się zdobytym doświadczenie z szerokim gremium. Zorganizowaliśmy Dzień Erasmusa oraz przygotowaliśmy informacje na spotkania w czasie targów edukacyjnych i dni otwartych. Kampania upowszechniająca w dobie pandemii Coronavirusa została przeniesione do sfery on-line. Pomimo to, uważamy, iż założenia upowszechnienia rezultatów w 100% zostały zrealizowane. Przekazywano informacje całej społeczności na temat naszego projektu i programu. Opracowaliśmy również artykuł, który został opublikowany w lokalnej prasie – Zespół Szkół Łączności praktyki w UE – Nowiny Gliwickie

Podczas całego projektu monitorowaliśmy działania oraz prowadziliśmy ewaluację. Upowszechnianie rezultatów projektu to znakomita promocja ZSŁ, podnosząca prestiż szkoły na terenie miasta, regionu. Ma to niebagatelne znaczenie w procesie rekrutacji i zachęcenie do wyboru technicznych kierunków kształcenia.

Każda z grup założyła bloga gdzie zamieszczała informacje na temat realizacji projektu w czasie mobilności

Blog Hiszpania

https://praktykihiszpania2019.blogspot.com/2019/04/

Blog Irlandia

https://scroscow.wixsite.com/eu-praktyki-zsl

Blog Portugalia

https://portugalia-2019.tumblr.com/

Blog Szwecja

https://zslgliwicewmalmo.blogi.pl/

Kilka opinii uczestników praktyk zagranicznych

Natalia

Projekt był spełnieniem marzeń. Otworzył mi on oczy na świat, ludzi i podniósł moją pewność siebie. Wszystkie pozytywne zmiany zawdzięczam właśnie praktykom w Szwecji. Poznałam nowe osoby, które pokazały mi co tak naprawdę liczy się w życiu. Nauczyłam się cieszyć małymi rzeczami. Będąc tam, uśmiech nie znikał z mojej twarzy nawet na sekundę. Każdy z osobna naszej 13 osobowej grupy dostarczał mi ogrom pozytywnej energii. Nie pomyślałabym, że jakaś losowa grupa może być ze sobą tak zgrana. Osobiście znałam tylko 3 osoby, na szczęście szybko zdążyliśmy się z resztą dobrze poznać. Było między nami tyle różnych osobowości, każdy całkiem inny, jednak razem tworzyliśmy całość. Mieszkając miesiąc w Szwecji, czułam się najlepiej, jakbym była w swoim miejscu na ziemi.  Kraj zachwycił mnie swoim podejściem do życia codziennego. Szwedzi się nigdzie nie śpieszą, nie ciąży nad nimi żadna presja drugiego człowieka. Do tego jest bardzo tolerancyjnym państwem, każdy człowiek ma prawo do życia po swojemu i być tym kim chce. Czułam się tam w pełni bezpiecznie. 

Michał

Możliwość wyjazdu do Szwecji na zagraniczne praktyki była dla mnie nie powtarzalną okazją do poznania innej kultury, mentalności. Wyjazd ten pozwolił mi również doznać normalności w czasach pandemii oraz powiększyć moją pewność siebie. Z mojej jak i pewnie większości osób perspektywy, wyjazd był bardzo udany, przeżyliśmy razem wiele pięknych i niezapomnianych chwil. Przez to że operowałem językiem angielskim na co dzień, moje umiejętności się polepszyły. Praca którą wykonywałem pozwoliła mi przekonać się z czym wiąże się praca grafika komputerowego, powiększyła moje umiejętności obsługi programów graficznych oraz usprawniła moją kreatywność. Grupa uczestnicząca w projekcie bardzo się zgrała przez co wszyscy czuliśmy się w swoim towarzystwie swobodnie. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

Daniel

Stałem się bardziej samodzielny. Grupa, która uczestniczyła w wyjeździe na praktyki była bardzo wspaniała. Bardzo szybko się zintegrowaliśmy. Na co dzień nie mieliśmy takich możliwości w szkole. Zdalne nauczanie z pewnością nie ułatwiło nam wspólnego kontaktu. Po pracy spędzaliśmy wspólnie czas wolny. Uczestniczyliśmy w wycieczkach zorganizowanych na miejscu, spacerowaliśmy podziwiając okolicę. Z pewnością wspólne wspomnienia z wyjazdu na praktyki zaowocują dalszymi relacjami.

Tłumaczenie streszczenia projektu / Translation of the project summary

Complex of Communications Schools prepared an application in terms of Erasmus + programme called „ European Apprenticeships in Complex of Communicatios Schools as a way to the future”.

There were determined aims and time of realization of the Project from 24.09.2018 until 23.09.2020 But because of pandemic COVID-19 we couldn’t complete our mobili ty in 2020. In accordancetothis fact we made an application to obtain extension of the Project, what was accepted. We could organise a mobility of the last group and all our plans were completed.

We agreed to state a new data of a project completion-16.09.2021.It was for students of the secondo and a third class:logisticians,shippers,electronics and electricians.

Realization of the mobili ty( insurance, staying,transport,trias, language preparation, interpersonal, as well as digital)was finance from the Project budżet.

The Total bugdet was 149 366,00 EUR.

The main idea of the Project was to acquire of New practical experiences and qualification rising. What is more,checking of our abilities on European technical field, getting new contacts because of a one month apprenticeship and participating in an internship in European countries. The aim was to compare our job markets in Irleand, Portugal, Spain and Sweden. Furthermore, we wanted to improve our language professional skills.The results of the apprenticeships are certificates ECVET, doc Europass, reference letters from employers. Additionally, we Got the Basic of Spanish and Potruguise language, we acquired skills in terms of professional, interpersonal and cultural area.

In order to complete the project we used experience of the following partnership Your International Training in Ireland, WEARE in Portugal, Mobility Projects in Spain and EU Mobility Sverige in Sweden. Many years of experience of the companies resulted in very good cooperation and met the expectations of the school regarding the implementation of the vocational internship program.

Before the project realization students completed: language preparation, cultural, interpersonal and digital.

The third gropu was prepared on-line on MS Times.

Mobility was completed by 52students 8 teachers. All our aims were in agrement of aims and priorities Erasumus+ programme.

Students completed the following mobility:

gr1 is the implementation of a work placement by 14 students in Ireland and 14 students in Spain in the period from 29-04 to 24-05 2019;

gr2 – implementation of the internship by 11 students in Portugal in the period from 17-08 to 05-09 2019; gr3 – implementation of the internship by 13 students in Sweden in 26-04 to 21-052021.

The implementation of the project influenced the comprehensive development of the school, strengthened it on the educational market, gave young people opportunities for personal development, raising professional, linguistic and interpersonal competences. Students learned about systems and procedures related to European labour markets that have contributed to increasing the professional mobility of graduates.

Participation in the project contributed to raising social awareness, self-confidence, independence, a sense of initiative, entrepreneurship and increasing motivation to learn also among students who do not carry out internships abroad. Entrepreneurs, thanks to the participation of the school in the project, gain in the future well-educated and prepared to work in a given profession employees, which contributes to reducing unemployment in our region.

The project popularized the idea of foreign mobility in our region, contributed to increasing the number of people with experience in foreign mobility, to establishing new contacts at the European level and creating new project. We have also taken active actions to disseminate the project addressed to students and teachers of our school, parents of students, employers, representatives of local authorities, local environment, city authorities, other schools. Participants shared their skills in foreign language lessons, vocational subjects, developed presentations, photo reports, reports summarizing their mobility.

Each of the groups ran their own blog, where they reported on the course of internships and shared their experience with a wide range of societies.

We organised Erasmus Day and prepared information for primary school students when we had „open days in our school”. Our compaign was transfer red on-line in a pandemic Corona virus time We strongly believe that results advertising of our results was completed in 100%.

We wrote an article which was published in our local newspaper – Zespół Szkół Łączności praktyki w UE – Nowiny Gliwickie

During the entire project, we monitored activities and conducted evaluations. Dissemination of the results of the project is an excellent promotion ofour school, raising the prestige in the city and a region.

Participant blogs

Blog Spain

https://praktykihiszpania2019.blogspot.com/2019/04/

Blog Ireland

https://scroscow.wixsite.com/eu-praktyki-zsl

Blog Portugal

https://portugalia-2019.tumblr.com/

Blog Sweden

https://zslgliwicewmalmo.blogi.pl/

Powiązane wpisy