Matura 2017 – informacja dla absolwentów z lat ubiegłych

1. Zdający zgłasza się na egzamin 1 godzinę przed jego godzina rozpoczęcia, dotyczy to części pisemnej i ustnej.

2. Zdający przynosi na egzamin zalecane pomoce , zgodne z komunikatem Dyrektora CKE. Proszę zwrócić uwagę na zestaw inny dla nowej i starej matury. Tablice wzorów matematycznych, fizycznych zapewnia szkoła.

3. Każdy zdający musi mieć dowód osobisty lub paszport na każdym egzaminie.

4. Zdający nie mogą wnosić na salę telefonów komórkowych, a szkoła nie zapewnia specjalnego miejsca do ich przechowywania.

5. W przypadku zdarzeń losowych i nieobecności na egzaminie zdający, który chce skorzystać z terminu dodatkowego MUSI w dniu egzaminu zgłosić ten fakt do sekretariatu szkoły. Składa stosowny wniosek i zaświadczenie ( pogotowie, lekarz, policja) o wydarzeniu losowym.

6. Wyniki egzaminu ustnego podawane są w dniu egzaminu.

7. Świadectwa maturalne będą do odbioru 30 czerwca 2017r. od godz.12.00 Jeżeli ktoś nie może osobiście ( wraz z dowodem osobistym) stawić się po odbiór to można napisać upoważnienie.

Powiązane wpisy

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.