Konkurs plastyczny: Logistycznie, ale artystycznie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach

pt.: Logistycznie, ale artystycznie „

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki

uczestnictwa w konkursie

Organizator Konkursu

1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Łączności w Gliwicach.

2.Koordynatorem konkursu jest Bożena Wydrychiewicz, Sylwia Lis

Termin Konkursu

1.Termin dostarczenia prac konkursowych upływa dnia 20.10. 2022r.

2.Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas uroczystego podsumowania w dniu 25.10. 2022r.

Tematyka i format prac

1. Tematem prac plastycznych jest : ŚRODEK TRANSPORTU PRZYSZŁOŚCI.

2. Prace powinny być wykonane z wykorzystaniem różnorodnych środków plastycznego przekazu, m.in.: rysunku, malarstwa, collage-u i innych technik.

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy.

2.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespół Szkół Łączności w Gliwicach.

3.Prace należy dostarczyć do 20.10.2022r do Pani B. Wydrychiewicz, Sala L8 lub L13.

4.Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę.

5.Zgłoszenie Pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz prowadzonej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia konkurs.

Kryteria oceny prac konkursowych

  1. Zgodność z tematem.
  2. Walory artystyczne.
  3. Oryginalność i kreatywność w zakresie wykorzystanych materiałów.

Komisja Konkursowa

  1. Zgłoszone prace w ramach Konkursu ,,LOGISTYCZNIE, ALE ARTYSTYCZNIE „ oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Koordynatora .Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
  2. Komisja Konkursowa sporządza protokół z wykazem laureatów nagrodzonych prac.
  3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze odwoławczej.

Powiązane wpisy