Informacje o dostępności

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsl.gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-11-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-17.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Szczęśniak.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 36 12 lub pisząc na adres e-mail: sekretariat@zsl.gliwice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Udogodnienia zastosowane na stronie internetowej

  • Całość strony oparta jest na stylach CSS.
  • Zmiana rozmiaru i kroju czcionki
  • Inwersja kolorów
  • Zmiana koloru wysokiego kontrastu
  • Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście, które posiada podjazd dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. W budynku przy wejściu znajduje się portiernia.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze na parterze. Budynek nie posiada wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu A.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Zastosowano pochylnię przy wejściu do budynku. Pracownik portierni znajdującej się przy wejściu informuje o rozkładzie pomieszczeń w budynku. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się parking na którym, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich TUTAJ. Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Powiązane wpisy