Wprowadzenie kształcenia zdalnego

 Wprowadzenie kształcenia zdalnego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 25 marca br. do dnia 10 kwietnia br. nauczanie w Zespole Szkół  Łączności w Gliwicach przyjmuje formę zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym:

 1. Wprowadza się od 30.03.2020 plan zajęć kształcenia na odległość, uwzględniający potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, równomierne obciążenie uczniów   i zróżnicowanie zajęć oraz warunki sprzętowe i życiowe uczniów oraz nauczycieli. W ramach planu zajęć kształcenia na odległość nauczyciele i uczniowie są obowiązkowo w bezpośrednim kontakcie online. Pozostałe zajęcia wynikające z podstawowego planu lekcji, nauczyciel w porozumieniu z uczniami i rodzicami realizuje w innym czasie w określony przez siebie z uczniami sposób. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia indywidualnego nauczania mogą odbywać się po uprzednim ustaleniu przez nauczyciela z uczniem i rodzicem możliwości prowadzenia tych zajęć za pomocą kształcenia zdalnego.
 2. Ustala się stałą, podstawową formę kontaktu uczeń – nauczyciel – rodzic – dyrektor oraz formę przeprowadzania zajęć na odległość poprzez e-dziennik i wskazane adresy mailowe uczniów (w tym adresy klasowe zbiorcze) i nauczycieli. Dopuszcza się również kontakt telefoniczny w przypadku braku możliwości obsługiwania korespondencji elektronicznej. Nauczyciel może wprowadzić za zgodą dyrektora szkoły, uczniów, uczniów pełnoletnich i rodziców inne dostępne środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem i uczniem np. komunikatory i aplikacje, w tym umożliwiające kontakt głosowy i wizyjny (skype, zoom), platformy e-learningowe i inne narzędzia umożliwiające edukację na odległość np. Google Classroom.
 3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem: 
  1. materiałów i funkcjonalności platformy edukacyjnej www.epodreczniki.pl,
  2. materiałów dostępnych na stronach internetowych: urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej, jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  4. innych materiałów wskazanych i przygotowanych przez nauczycieli.
   Zajęcia edukacji zdalnej obejmują konieczność podejmowania przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny ucznia;
 4. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w trakcie nauki zdalnej odbywa się na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, wg zasad znajdujących się w statucie szkoły i przedmiotowym systemie oceniania z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Wprowadza się ograniczenie form oceniania do niezbędnych, które są umieszczone w aneksie do przedmiotowego oceniania przez każdego nauczyciela. Przy ocenianiu bierze się przede wszystkim pod uwagę zaangażowanie ucznia w czasie zajęć on-line, wywiązywanie się ze zleconych zadań   i aktywności. Uczestnictwo uczniów w zajęciach w sposób określony przez nauczycieli i poddanie się zdalnemu ocenianiu jest obowiązkiem każdego ucznia, a brak realizacji tego obowiązku może skutkować brakiem klasyfikacji. Informacje dla rodziców i uczniów o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach umieszczane są na bieżąco w szkolnym e-dzienniku.
 5. Nauczyciele podejmują działania w celu realizacji podstawy programowej podczas okresu nauczania zdalnego.
 6. Ustala się możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia przez e-dziennika.

W ramach pomocy pedagogicznej proponowanej dla uczniów i rodziców pozostaje nadal pedagog szkolny poprzez e-dziennik oraz przez pocztę szkolną – pedagog@zsl.gliwice.pl oraz Messenger.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach

Krzysztof Szczęśniak

Powiązane wpisy

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.