Zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie na wykonanie strony internetowej biblioteki ZSŁ Glwice.

Regulamin Konkursu

I.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna ZSŁ w Gliwicach.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: 25.02.2019 (poniedziałek) od godziny 8:00 do 13.05.2019 do godziny 14:00 (poniedziałek).
 3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie strony wizytówkowej biblioteki szkolnej ZSŁ w Gliwicach.
 4. Uczestnik tworzy stronę internetową przy użyciu dowolnej technologii ustalonej i zaakceptowanej przez osoby techniczne powołane przez Organizatora konkursu, o których mowa w dalszej części regulaminu.

II.

Zasady zgłaszania

 1. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny zgłosić się osób technicznych do dnia 04.03.2019r.
 2. Osobami technicznymi są:
  1. Mirosław Zelent (sala J5),
  1. Krzysztof Dylong (sala X1).
 3. Uczestnik, który wyraża chęć udziału w konkursie powinien zgłosić się do wyżej wymienionych osób do wyznaczonych sal lub poprzez platformę Librus.
 4. W celu wyłonienia zwycięzcy konkursu zostanie powołana komisja, która oceni wszystkie zebrane prace, które zostaną przekazane przez uczestników konkursu.
 5. Uczestnicy konkursu wyrażają pisemną zgodę na umieszczenie swojego imienia, nazwiska oraz klasy na liście wyników. W przypadku osób niepełnoletnich taką zgodę podpisuje rodzic uczestnika.
 6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

III.

Przebieg konkursu

 1. Uczestnik po zgłoszeniu swojej chęci uczestnictwa przekazuje do dnia 01.04.2019r. (poniedziałek) swoją pracę konkursową w formie ustalonej wcześniej z osobą techniczną, u której dokonywała zapisów.
 2. Strona konkursowa powinna zawierać minimalnie następujące podstrony z przykładową treścią: nowe książki w bibliotece, polecane tytuły, działania i akcje, katalog elektroniczny OPAC, godziny otwarcia, regulaminy, kontakt. Dodatkowym atutem będzie zaprojektowanie logo biblioteki. Wszelkie pytania można zadawać szkolnemu bibliotekarzowi lub osobom technicznym.
 3. Po dokonaniu wyboru Organizator do dnia 18.04.2019r. ogłosi wyniki konkursu.
 4. Lista wyników konkursu zostanie opublikowana na stronie szkolnej zsl.gliwice.pl
 5. Do dnia 13.05.2019r. (poniedziałek) Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w celu przekazania nagrody.

IV.

Nagrody

 1. Za wydanie nagród w konkursie odpowiada Organizator.
 2. Za zajęte miejsca zostaną przyznane nagrody, odpowiednio:
 3. 1 miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 300zł
 4. 2 miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 200zł
 5. 3 miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 100zł

V.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora. wyłącznie w formie pisemnej przez platformę Librus do dnia 26.04.2019 do godz. 14:00 (czwartek). Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko), jak również samą reklamację, tj. skargi, zarzuty, uwagi, propozycje itp.
 3. Autor reklamacji zostaje powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową w przeciągu 5 dni od dnia wysłania reklamacji oraz o treść tego rozstrzygnięcia.

VIII.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzenia konkursu określa niniejszy Regulamin.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie.
 3. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator oraz Dyrekcja Szkoły.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu bez podania przyczyny.

Podobne Posty