Zebrania z Rodzicami

Przedstawiamy harmonogram wywiadówek w roku szkolnym 2018/19: 12 września 2018 godz. 17:00 5 grudnia 2018 godz. 17:00 3 kwietnia 2019 godz 17:00 29 maja 2019 godz. 17:00 Jak dokonać wpłaty na Rad... Zobacz więcej...

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania określa zasady organizacji oceniania osiągnięć uczniów: co i kiedy podlega ocenie oraz w jaki sposób rejestrowane są te osiągnięcia. Do decyzji szkoły należy również sposób i cz... Zobacz więcej...

Statut Szkoły

Statut to dokument uchwalony przez Radę Pedagogiczną, który określa cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracownikó... Zobacz więcej...

Program wychowawczo-profilaktyczny

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkol... Zobacz więcej...
article placeholder

Konto bankowe Rady Rodziców

Aby dokonać wpłaty na Radę Rodziców skorzystaj z następującego konta: 76 2030 0045 1110 0000 0417 1580 Tytuł przelewu: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa ... Zobacz więcej...

Dziennik elektroniczny

LIBRUS Synergia to kompleksowe podejście do rozwoju szkoły. Zapewnia poprawę komunikacji, ogranicza biurokrację, wspiera procesy uczenia się, nauczania i zarządzania. Rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie ... Zobacz więcej...